Marka zwiększająca efektywność biznesową organizacji poprzez propagowanie wśród pracowników Dobrego Życia.

Pomagamy organizacjom oraz ludziom odszukać sposób na utrzymanie równowagi praca-życie osobiste.

Wspieramy Pracodawców w konkretnych działaniach mających na celu:


Wzrost efektywności,
innowacyjności
i zaangażowania pracowników.

Poprawę wyników finansowych
tj. mniejsze koszty związane
z absencją, rotacją, rekrutacją, przygotowaniem pracownika do pracy.

Wzmocnienie Employer Branding organizacji poprzez lepszą identyfikację Pracowników
z Pracodawcą, pogłębienie satysfakcji, postrzeganie Pracodawcy jako atrakcyjnego
i przyjaznego pracownikom.
Teoria „work life balance” powstała w latach 70–tych XX wieku. Przyczyną rozwoju tej idei były zmiany społeczno-kulturowe ostatnich dziesięcioleci. Jest to metoda ułatwiająca zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, na który składają się jeszcze inne obszary takie, jak: rodzina, zainteresowania, hobby, przyjaciele itd. Dostrzeżono już wtedy potrzebę zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Warto zauważyć, że porównując pokolenia X, Y i Z , młodszym pokoleniom bliżej jest do zachowań ze strefy „life”. Dlatego też niezwykle istotne jest wskazanie drogi, aby każdy pracownik mógł w swoim życiu zachować równowagę w zależności od swoich potrzeb, sytuacji, w jakiej się znajduje oraz etapu ścieżki zawodowej.

Przy ogromie zadań codziennych nie jesteśmy w stanie zrealizować ich wszystkich. Często przenosimy nadmiar zadań na kolejny dzień, na który przypadają już inne obowiązki. Trudno wtedy mówić o jakimkolwiek „work-life balance”. Dla wielu z nas rodzina i praca stanowią dwa najważniejsze aspekty życia. Błędem jest ich rozdzielanie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – są one powiązane. Przykładowo, dla pewnej grupy pracujących rodziców poważnym wyzwaniem staje się połączenie ról zawodowych z rolą rodziców. Stanowi to jedną z barier podczas podejmowania w dzisiejszych czasach decyzji o posiadaniu dziecka. Jednak problem ten na podobnym poziomie dotyczy również pracodawców.

Wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni w obu obszarach życia – w pracy i w domu. Dlatego też tak ważne dla świadomych pracodawców jest utrzymanie harmonii pomiędzy obiema tymi sferami życia swoich pracowników.  

Obserwacje wykazują, że świadome firmy, zwłaszcza korporacje, coraz częściej wprowadzają różnorodne udogodnienia dla rozwoju rodzinnego i sportowego swoich pracowników. Na chwilę obecną, tylko co czwarta firma dostrzega potrzebę inwestowania w swoich pracowników na pozazawodowej płaszczyźnie.

Statystyki te jednak powoli zmieniają się na lepsze. Według badań firmy Regus (work-life balance index), coraz więcej firm zapewnia pracownikom możliwość korzystania z zajęć sportowych dzięki kartom Benefit, Multisport, aby mogli odstresować się od obowiązków zawodowych. (Wprost, wydanie 29, 2015).

Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na równowadze pomiędzy życiem zawodowym i osobistym nie tylko wpływa na identyfikację z Pracodawcą, zaangażowanie, efektywność czy zmniejszenie absencji. Efektywne wprowadzanie w życie organizacji idei worki-life balance pozytywnie wpływa na zmniejszenie problemów społecznych takich, jak wypalenie zawodowe czy pracoholizm. Eksperci Freemen Balance wspierają organizacje na kilku etapach i kilkoma sposobami.


Diagnoza
W oparciu o elektroniczną ankietę Balance Test, którą wypełnia pracodawca i/lub pracownicy, definiujemy stopień realizacji idei work-life balance w organizacji.


Raport
Przygotowanie i prezentacja raportu z wynikami ankiety.


Propozycja planu działania
W zależności od wyników ankiety, nastawienia klienta, jego potrzeb i możliwości, przygotowujemy projekt wdrażania idei work-life balance.


Możliwe do przeprowadzenia działania obejmują:
- warsztaty pomagające pracownikom dobrze żyć, efektywnie wykorzystywać przyjazne idei work-life balance środowiska pracy, celem obniżenia napięcia, stresu, zapobiegania wypaleniu lub pracoholizmowi; - oraz działania podnoszące wiedzę o work-life balance skierowaną do szefostwa i/lub teamu managerskiego - warsztaty wpływające na podstawy i podnoszące konkretne umiejętności wśród managerów celem efektywnego wdrażania work-life balance i tworzenia przyjaznego tej idei środowiska pracy.

Szkolenia


Siła spokoju
Grupa docelowa: Kierownicy, szefowie zespołów
Cele: zapobieganie wypaleniu, stworzenie przestrzeni do rozpoznania osobistego stanu równowagi
Zdefiniowany problem: poczucie zachwianiu równowagi życiowej
Cel szkolenia: tworzenie punktu równowagi

Balance #2

Grupa docelowa: Kierownicy, szefowie zespołów
Cele: zapobieganie wypaleniu, stworzenie przestrzeni do rozpoznania osobistego stanu równowagi
Zdefiniowany problem: poczucie zachwianiu równowagi życiowej
Cel szkolenia: tworzenie punktu równowagi

Balance #3
Grupa docelowa: Kierownicy, szefowie zespołów
Cele: zapobieganie wypaleniu, stworzenie przestrzeni do rozpoznania osobistego stanu równowagi
Zdefiniowany problem: poczucie zachwianiu równowagi życiowej
Cel szkolenia: tworzenie punktu równowagi
freemen expert regular balance event do_góry